Nowy egzamin zawodowy

  • Terminy
Sesja 1: styczeń – luty 2017
część pisemna część praktyczna data wydania świadectw
12.01.2017 model „d” modele „w, wk, dk” 31.03.2017
09.01.2017 od 16.01.2017 do 23.02.2017
Sesja 2: czerwiec – lipiec 2017
część pisemna część praktyczna data wydania świadectw
20.06.2017 model „d” modele „w, wk, dk” 25.08.2017
26.06.2017 od 16.06.2017 do 08.07.2017
  • Komunikaty, ogłoszenia, deklaracje

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017

 

  • Informacje dla Zdających

Części egzaminu

Część pisemna:

  •  test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru,
  • czas 60 min.

Część praktyczna:

  • test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego,
  • czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym).

Co podlega ocenie przez egzaminatora?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

‐ jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,

‐ jakość rezultatu pośredniego,

‐ przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

Informatory dla poszczególnych zawodów:

informator_technik_mechatronik

informator_technik_informatyk

informator_technik_elektryk

informator_technik_architektury_krajobrazu